Privacyverklaring

In onze bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Om meer duidelijkheid te scheppen over de opslag en verwerking van deze gegevens volgt hieronder de privacyverklaring.

Uitgangspunten:

  1. Veiligheid: wij gaan op een veilige manier om met persoonsgegevens;
  2. Respect: wij respecteren de privacy van alle betrokkenen;
  3. Vertrouwelijkheid: Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Waarom wij je gegevens verwerken

Soort gegevens

Wanneer je gebruik wil gaan maken van een van onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de door jou gewenste diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden vervolgens opgeslagen op onze eigen, beveiligde server.  Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verder worden de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Doelen van de verwerking

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens,  maken wij afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om onze taak uit te kunnen voeren of om de desbetreffende diensten te kunnen leveren.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kun je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met de manier waarop jouw gegevens worden gebruikt.

Contactgegevens

Je kunt voor vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens terecht bij:

Het Dekkers-Fonds

Spoorlaan 444
5038 CH Tilburg
info@dekkersfonds.nl
telefoon: 013-4647608